Giỏ hàng

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Dẫn đầu về chuẩn hóa chất lượng phân phối để nâng cao tiêu chuẩn phân phối ngành thiết bị - vật tư y tế


Sứ mệnh

Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng phân phối


Giá trị cốt lõi